skip to Main Content
Menu

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV betreffende uitvoering van werken en/of van producten en betreffende betalingen daarvan.

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van huur en verhuur, koop en verkoop van goederen en/of verrichtingen van diensten (opdrachten) van welke aard ook die worden aangegaan door en met Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV en alle aan haar gelieerde ondernemingen. Partijen verklaren dat deze algemene voorwaarden ook op nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.

1.2
Indien de partij die met Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV een overeenkomst aangaat als bedoeld in artikel 1.1 (hierna: “de wederpartij”) algemene voorwaarden hanteert die daarop van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de algemenen voorwaarden van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV, zelfs indien de algemene voorwaarden van de wederpartij een soortgelijke bepaling bevatten. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV niet bindend. Dit kan slechts anders zijn indien de directie van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV toepasselijkheid hiervan vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.3
Van deze algemene voorwaarden en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo’n geval op een of meer punten van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.1
Alle aanbiedingen en offertes van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV zijn geheel vrijblijvend.

2.2
Bindende overeenkomsten komen tot stand zodra Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV een door de wederpartij gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd, dan wel indien er door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV daadwerkelijk uitvoering aan is gegeven. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens onverwijld schriftelijk tegenbericht van de wederpartij, geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Als de werkzaamheden worden aangevangen voordat de opdracht ondertekend is, wordt u stilzwijgend geacht de offerte te hebben geaccepteerd. Eventuele prijswijzigingen dienen in die situatie schriftelijk te worden overeengekomen.

2.3
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV, binden Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV slechts indien zijn schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.4
Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV, binden Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV niet voor zover ze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt in dit verband zijn te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

2.5
Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomsten te geven van de wederpartij zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.

3.1
Prijzen en tarieven worden per overeenkomst door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV vastgesteld en zijn exclusief BTW. Ze gelden slechts voor de datum van ingang van de huur dan wel levering van diensten en/of goederen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2
In de prijzen en tarieven van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV zijn slechts (in)begrepen de in de overeenkomsten met name aangeduide bestanddelen. Door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar achteraf worden herstelt. De offerteprijs wordt jaarlijks per 1 januari, voor het eerst met ingang van 1 januari van dat jaar, aangepast op basis van wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het centraal bureau voor de statistiek. De offerte prijs is gelijk aan de geldende offerte vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt twee kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de offerte prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt veertien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de offerte prijs wordt aangepast.

3.3
De door de wederpartij verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en /of na mededeling aan de wederpartij ter beschikking staan van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigings datum c.q. de datum waarop de goederen zijn afgemeld en/of teruggehaald c.q. in goede staat zijn terugbezorgd.

3.4
Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en /of hengen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhoging, accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding en dergelijke – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.5
Levering vindt plaats vanaf depot van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV door overhandiging van de goederen dan wel door plaatsing ervan of door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de goederen worden vervoerd naar de plaats van bestemming als opgegeven door de wederpartij. De wederpartij verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is.

3.6
De huurtermijn zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de wederpartij een vergoeding voor de volledige huurtermijn verschuldigd. Indien de wederpartij de goederen eerst na ommekomst van de beëindigings datum aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV ter beschikking stel c.q. retourneert, is de wederpartij een volledig nieuwe huurtermijn (gelijk aan voorgaande) verschuldigd.

3.7
Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de verhuurperiode en de berekening van de huurprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.8
Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden, dan komen de daarmee in verband houdende kosten, zoals vertraging, niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst etc. voor rekening van de wederpartij.

De goederen staan voor rekening en risico van de wederpartij op de werklocatie. Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde, waaronder kosten van extra transport, alsmede alle kosten in verband met stilstand der werkzaamheden of vervanging van het gehuurde komen voor rekening van de wederpartij.

4.1
Bij levering van goederen dient betaling onmiddellijk contant/per bank/ girorekening te geschieden. In andere gevallen dienen alle betalingen uiterlijk 15 werk dagen na factuurdatum te geschieden aan het kant voor Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV of op een door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV aan te wijzen bank-/girorekening. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

4.2
De wederpartij heeft bij betaling geen recht op enige korting en kan geen beroep doen op verrekening en/of opschorting.

4.3
Indien de wederpartij niet binnen de termijn als genoemd in 4.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij door de enkele overschrijding van de genoemde periode van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

4.4
Zodra de wederpartij ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim is, is hij gehouden de wettelijke (handels)rente – een gedeelte van een maand als een maand gerekend- over het totale opeisbare bedrag aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV te betalen.

4.5
Indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, komende daaruit voor Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals kosten van sommatie, incasso en rechtsbijstand. Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV heeft het recht deze kosten te fixeren op een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom.

4.6
Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is gerechtigd de verplichtingen, welke zij uit welke hoofde dan ook jegens de wederpartij op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering hoe ook genaamd jegens Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV niet nakomt. Indien de wederpartij meer dan dertig dagen in verzuim is heeft Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV het recht iedere overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de wederpartij ter zake aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverminderd het recht van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV op volledige schadevergoeding door de wederpartij.

5.1
Alle door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV geleverde goederen blijven diens eigendom tot aan de voldoening door de wederpartij van al het geen hij Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is verschuldigd ter zake van de tegenprestatie of de te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst of uit een soortgelijke overeenkomst, vermeerderd met rente en alle inningskosten.

5.2
Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV verkrijgt de eigendom van de goederen die de wederpartij vervaardigt met behulp van de door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV geleverde aan hem nog in eigendom toebehorende goederen. De wederpartij verklaart dat hij die door hem vervaardigde goederen voor Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV behoudt.

5.3
Zolang de eigendom der goederen niet op de wederpartij is overgegaan, zal hij deze goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

5.4
Indien op de goederen beslag wordt gelegd door schuldeisers van de wederpartij, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens de wederpartij op te leveren dat Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV gerechtigd is deswege buiten rechte tot ontbinding van de overeenkomsten over te gaan. De wedepartij is gehouden Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV onverwijld kennis te geven van elk beslag dat op zijn goederen gelegd wordt. Dat geldt ook voor het geval derden rechten pretenderen ten aanzien van door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV geleverde doch nog niet (geheel) betaalde zaken. De kennisgeving dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

5.5
Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is tot generlei vrijwaring van de wederpartij voor dienst aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de wederpartij Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV voor aanspraken die derden jegens Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

Indien derden rechten pretenderen op door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV geleverde zaken en/of de wederpartij met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin te kort zal schieten, is Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Met name –doch niet uitsluitend- bestaat dit recht indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken  of indien de wederpartij enige betalingsregeling met één of meer van haar crediteuren treft. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de voor de terugneming door   Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV gemaakte kosten en verminderd met hetgeen de wederpartij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is verschuldigd.

6.1
De wederpartij is gehouden de aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV in eigendom toebehorende goederen te onderhouden.

6.2
Het is de wederpartij niet toegestaan de goederen onder te verhuren ter verkoop aan te bieden, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de wederpartij niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV de goederen van de aangegeven werklocatie te verwijderen met het oogmerk deze op een andere plaats/locatie op te stellen of te doen stellen.

6.3
De wederpartij is verplicht de goederen tegen alle schade en risico te verzekeren.

6.4
De wederpartij is verplicht bij iedere retourzending van goederen aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV, om welke reden dan ook, Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV ten minste drie dagen van te voren daarvan te verwittigen. De wederpartij is verplicht  tijdens de huurperiode ontstane schade veroorzaakt door wat voor reden dan ook, te vergoeden, normale slijtage uitgezonderd.

7.1
De wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur afgegeven en genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer der goederen in het depot van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV.

7.2
De opdrachtgever is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zaken van alle schades, risico, vermissing en diefstal. Indien de goederen ten gevolge van een schade en risico verloren gaan of beschadigd worden, moeten de verzekeringspenningen aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV worden betaald. De wederpartij is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is gerechtigd die verzekeraars ervan de op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV in eigendom toebehorende goederen aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV voldaan moeten worden. De wederpartij verleent Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV door aangaan van de overeenkomst een onherroepelijk volmacht uitkering op basis van het verzekerde risico namens hem in ontvangst te nemen.

7.3
Nadat Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, of na de werklocatie heeft opgehaald behoud zij zich het recht voor om binnen redelijke termijn bij de wederpartij te reclameren dat het door de wederpartij gehuurde materiaal niet in goede staat is terug ontvangen. De wederpartij is dan aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.

8.1
Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is niet aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van de door haar verhuurde of afgeleverde zaken veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat die schade valt onder eventuele garanties, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

8.2
Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangende huur- en leasekosten, schade aan (goederen) van derden, ladingschade en persoonlijke of inmateriële schade zijn van vergoeding door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV uitgesloten.

8.3
Indien er sprake is van aansprakelijkheid van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV, dan ontstaat er pas een verplichting tot schadevergoeding wanneer de desbetreffende schadde onder de aansprakelijkheidsverzekering van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV is gedekt en de desbetreffende verzekering tot uitkering komt.

8.4
Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel indien en voor zover Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV verzekerd is tegen de gevolgen van de schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV in het betreffende geval van haar verzekering uitgekeerd krijgt.

8.5
De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor aansprakelijkheid voor fouten van door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, geen uitgezonderd.

8.6
De wederpartij vrijwaart Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV van alle aanspraken van derden ter zake van door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV verhuurde dan wel geleverde zaken waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeachte de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

9.1
Indien de wederpartij een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan dient de klacht binnen een bekwame tijd, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat de grond voor de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV te zijn ingediend.

9.2
Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van rechten. De termijn vangt aan op het moment van afgifte c.q. aflevering van een zaak dan wel het verrichten van een dienst. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken is na feitelijke levering geen mogelijkheid om een klacht in te dienen, behoudens het geval de wederpartij bewijst dat het betreffende gebreke bij of voorafgaand aan de levering reeds bestond.

10.1
De overeenkomst kan door Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV in ieder geval worden ontbonden c.q. beëindigd zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Dit kan slechts anders zijn als de curator of de bewindvoerder de uit te overeenkomst voorbloeiende verplichtingen schriftelijk als boedelschuld erkent.

10.2
Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV behoudt zich verder het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schroten dan wel (tussentijds) te beëindigen indien:

  • Het personeel van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
  • Bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name de windsnelheid, van dien aard is dat het voortzetten hiervan niet verantwoord is.

10.3
Indien opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst aan de orde is op grond van een niet aan Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV te wijten oorzaak, dan is de wederpartij gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.

10.4
Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV behoudt na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de wederpartij voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van uit de ontbinding c.q. beëindiging voorvloeiende schade en van schade aan goederen c.q. vermissing hiervan. Door de ontbinding c.q. beëindiging worden de vordering van Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV onmiddellijk opeisbaar.

11.1
Het is de opdrachtnemer toegestaan door hem aan het verhuurde reclameborden te bevestigen.

12.1
Op de rechtsverhouding tussen Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Indien tussen Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV en de wederpartij een geschil ontstaat, en zij in onderling overleg niet tot een oplossing komen, is de rechtbank in het arrondissement Alkmaar bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij Voeg & Uithakbedrijf Jonker BV ervoor kiest het geschil voor te leggen aan een andere volgende de wet bevoegde instantie.

BEKIJK DE PROJECTEN VAN JONKER

Uw professionele partner in voegwerken, gevelreiniging en gevelrenovatie.

Back To Top